Materijal za Skupštinu Mlave

Predlog odluka po tačkama dnevnog reda .pdf
Izveštaj Odbora direktora - 5. tačka dnevnog reda .pdf
Izveštaj o poslovanju za 2015. god. - 6. tačka dnevnog reda .pdf
Fi za 2015. god. 7. tačka dnevnog reda .pdf
Napomene uz FI za 2015. 7. tačka dnevnog reda .pdf
Izveštaj revizora - 8. tačka dnevnog reda .pdf